Rozvíjať technik(o)unadaciavwlogo_big

Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla Žilinskej univerzite v Žiline, Strojníckej fakulte, Katedre priemyselného inžinierstva (ŽU, SjF, KPI) grant v rámci oblasti podpory Rozvíjať technik(o)u pod názvom Vývoj metodiky pre tvorbu ergonomických preventívnych programov na báze nástrojov digitálneho podniku. V oblasti využívania nástrojov digitálneho podniku, zvlášť v oblasti ergonómie, patrí Katedra priemyselného inžinierstva k priekopníkom a v súčasnosti aj lídrom na Slovensku. Skúsenosti so softvérovými produktmi z portfólia Siemens Tecnomatix a Dassault Delmia a s technológiami 3D laserového skenovania, virtuálnej reality a rozšírenej reality podporujúcich digitálne projektovanie viedli k zámeru využiť ich pri tvorbe metodiky pre tvorbu ergonomických preventívnych programov.Ergonomický preventívny program predstavuje systematický proces pre identifikáciu, hodnotenie a kontrolovanie ergonomických rizikových faktorov na pracovisku, spôsobujúcich ťažkosti podporno-pohybového systému. Jeho účelom je aplikovať princípy ergonómie na pracovisku s cieľom eliminovať počet a závažnosť ťažkostí podporno-pohybového systému (MSDs).

Uplatnenie ergonomických preventívnych programov je na Slovensku len v začiatkoch. Práve spolupráca so spoločnosťou Volkswagen Slovakia, a.s. s oddelením Manažmentu zdravia dala impulz k riešeniu tejto problematiky. Samozrejme, v rámci konceptu pokrokového priemyselného inžinierstva, ktoré v sebe integruje výskum, vývoj, vzdelávacie aktivity a spoluprácu s praxou boli od začiatku riešenia problematiky ergonomických preventívnych programov zapojení aj študenti druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na KPI. Práve grand Nadácie Volkswagen Slovakia pomohol skvalitniť výučbu predmetu Ergonómia a analýza a meranie práce a predmetu Humanizácia práce v Laboratóriu Ergonómie a merania práce, ktoré je spoločným pracoviskom KPI, ÚKaI, CEIT a SES. V rámci grantu boli zakúpené modely kostrového aparátu pre názornú výučbu antropometrie, ergometer a digitálny tlakomer pomocou ktorých študenti realizujú testy námahy (napr. Müllerov test, Rüffierov test a pod.) a obrazová dokumentácia svalového aparátu človeka pre výučbu v oblasti MSDs. Tiež boli zakúpené dva notebooky pre prácu s perifernými zariadeniami, ako sú ergometer, tlakomer, 3D projektor, ktoré komunikujú s PC.

Aj vďaka grantu z podpory Rozvíjať technik(o)u bola realizovaná a obhájená dizertačná práca zaoberajúca sa ergonomickými preventívnymi programami, ktorej výstupy boli overované práve v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Vybavenie Laboratória ergonómie a merania práce v rámci podpory Nadácie Volkswagen Slovakia pomohlo skvalitniť výučbový proces a zmodernizovať už zastarané zriadenia. Ďakujeme za podporu Nadácií Volkswagen Slovakia.

Prezentácie projektov: