Vitajte na našej stránke

 

Vážení priatelia ergonómie,

zmena štruktúry priemyslu, zmeny v podnikovej kultúre, spoločenské zmeny ale aj stále meniaci sa spôsob života priniesli so sebou aj zvýšené nároky na človeka v pracovnom procese. Komplexné zaťaženie človeka v práci z pohľadu fyzického, psychického či zmyslového je častokrát neúnosne vysoké. Neprimerane zaťažený zamestnanec pracujúci na nevhodnom pracovisku a v nevhodnom prostredí dosahuje nižšiu produktivitu, produkuje nekvalitu a čo je najdôležitejšie poškodzuje si vlastné zdravie. To má v konečnom dôsledku taktiež negatívny finančný dopad ako pre neho samotného, tak aj pre podnik a celú spoločnosť. Humanizácia ľudskej práce je teda spoločenskou nevyhnutnosťou. Slovenská ergonomická spoločnosť (SES) má prioritný cieľ využiť najnovšie poznatky v oblasti ergonómie pre zlepšenie podmienok práce a zároveň pre zvyšovanie produktivity. Problematika ergonómie je založená na interdisciplinarite. Preto je dôležité spolupracovať s čo najširším spektrom odborníkov. Našimi partnermi sú pracovné zdravotné služby, ktorých aktivita na pracoviskách by mala byť tým prvým kontaktom so zdravotnými aspektmi práce. Ďalej sú našimi partnermi výskumné organizácie, ktoré spolu s univerzitnými pracoviskami prinášajú nové technológie, riešenia a postupy, ktoré pomáhajú rýchlejšie a efektívnejšie uplatňovať ergonómiu v praxi. Dôležitým partnerom sú konzultačné spoločnosti, ktoré majú bohaté skúsenosti s praktickou aplikáciu projektových riešení ale aj v oblasti školení. V aktivitách spájame priemyselných inžinierov, pracovných lekárov, antropológov, manažérov, projektantov a konštruktérov. Takýto široký tím je dôležitý pri tvorbe komplexných ergonomických riešení. Pokiaľ si myslíte, že by informácie z tejto oblasti boli pre Vás užitočné a mohli by ste aj Vy niečím prispieť k rozvoju a popularizácii ergonómie na Slovensku, radi Vás privítame medzi členmi.

doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
predseda združenia